MEDINTEGRO
Všeobecné informácie
o presťahovaní a integrácii na Slovensku
pre zdravotníckych pracovníkov

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UZNÁVANÍ DIPLOMOV ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV NA SLOVENSKU

Zdravotnícky pracovník na Slovensku – regulovaná profesia, napríklad vyžaduje existenciu a potvrdenie špeciálnych znalostí (splnenie kvalifikačných požiadaviek, ustanovených v zákonodarstve štátu).


Poriadok priznania diplomov lekárov – cudzincov na Slovensku ustanovuje zákon číslo 422/2015 «Uznávanie dokumentov o vzdelaní a uznanie kvalifikácií, o platných zmenách a doplneniach niektorých zákonov». Podrobne sa môžete oboznámiť o tomto zákone na linku.

ČO JE POTREBNÉ NA ZAMESTNANIE
ZAHRANIČNÉHO LEKÁRA NA SLOVENSKU

UZNÁVANIE DIPLOMU
Uznávanie (nostrifikácia) dokladu o vzdelaní - diplom v odbore „zdravotníctvo“, „zubné lekárstvo“, „farmácia“, „ošetrovateľstvo“
PODROBNÉ INFORMÁCIE
VÝUČBA SLOVENSKÉHO JAZYKA
PODROBNÉ INFORMÁCIE
ZAMESTNÁVANIE UTEČENCOV
Možnosť zamestnávania zahraničných zdravotníckych pracovníkov so štatútom „dočasného útočiska“ na Slovensku.
PODROBNÉ INFORMÁCIE
STÁŽ
Odborná stáž ako pomocný pracovník v zdravotníctve s maximálnou dĺžkou 18 mesiacov.
PODROBNÉ INFORMÁCIE
POTVRDENIE KVALIFIKÁCIE
Zahŕňa úspešné absolvovanie doplňujúcej skúšky.
PODROBNÉ INFORMÁCIE
ZÁVEREČNÉ UZNANIE DOKLADU O VZDELANÍ
Rozhodnutie zahŕňa prijatie záverečného dokumentu od Ministerstva školstva SR.
PODROBNÉ INFORMÁCIE
ZAMESTNANIE
Hľadanie zamestnávateľa a podpísanie pracovnej zmluvy.
PODROBNÉ INFORMÁCIE
POVOLENIE NA POBYT
Získanie prechodného pobytu a absolvovanie povinnej lekárskej prehliadky.
PODROBNÉ INFORMÁCIE
LEKÁRSKA KOMORA
Registrácia v Slovenskej lekárskej komore (SLK)
PODROBNÉ INFORMÁCIE
ŠPECIALIZÁCIA
Uznanie špecializácie v prípade existencie a záujem o potvrdenie.
PODROBNÉ INFORMÁCIE
PREDPOKLADANÉ NÁKLADY
PODROBNÉ INFORMÁCIE

UZNÁVANIE DIPLOMU

Ministerstvo školstva SR vykonáva prvú etapu uznávania diplomov. Je možné ho vykonať na diaľku, teda bez prítomnosti na Slovensku, ak máte splnomocnenú osobu. V čase podania žiadosti je potrebné priložiť kompletný balík dokumentov s prekladom do slovenčiny. Preklady a notárske overenie dokladov sa odporúča vykonať na Slovensku.

Obdobie na preskúmanie dokumentov je do 2 mesiacov.
VIAC INFORMÁCIÍ

VÝUČBA SLOVENSKÉHO JAZYKA

Na to, aby ste mohli absolvovať skúšku a v budúcnosti pracovať, je potrebné mať pomerne vysokú úroveň znalosti slovenského jazyka.

Môžete sa ho začať učiť sami pomocou bezplatného portálu (všeobecná slovenčina) alebo špecializovaných online/offline lekcií a kurzov slovenčiny pre zdravotníckych pracovníkov na našej platforme.
ZOZNAM KURZOV

ZAMESTNÁVANIE UTEČENCOV

Obyvatelia Ukrajiny s dočasným útočiskom majú rovnaký prístup na trh práce ako občania SR (okrem pozícií štátnych zamestnancov).

Môžu byť zamestnaní na základe pracovnej zmluvy alebo formou dohody.

STÁŽ

18-mesačná prax zahŕňa prácu v slovenskom zdravotníctve ako pomocný pracovník v zdravotníctve po získaní Rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR o nostrifikácii diplomu a vykonáva sa v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, o "Zdravotnícki pracovníci a odborné organizácie v systéme zdravotnej starostlivosti, o zmenách a doplneniach niektorých zákonov".

Po ukončení práce môže uchádzač absolvovať skúšku, ktorá potvrdí jeho kvalifikáciu.

Stáž poskytuje možnosť pracovať v slovenských zdravotníckych zariadeniach pod kontrolou slovenského lekára (zdravotnej sestry, zubného lekára a pod.) a získať jazykové a praktické skúsenosti.

POTVRDENIE KVALIFIKÁCIE

Potvrdenie kvalifikácie zahŕňa absolvovanie doplnujúcej skúšky v slovenskom jazyku.

Skúška pozostáva z 2 etáp:
1) Písomná časť - kontrolný test pozostávajúci z otázok zo 4 základných lekárskych predmetov (v prípade lekárov: vnútorné lekárstvo, pediatria, pôrodníctvo a gynekológia, chirurgia), ako aj z právnej časti (otázky zo zákonov Slovenskej republiky týkajúcich sa zdravotníctva);
2) Ústna časť, ktorá zahŕňa ústne odpovede na otázky z uvedených odborov.

Táto skúška sa koná niekoľkokrát ročne (zvyčajne jeseň - jar).

Na prihlásenie sa na skúšku je potrebné predložiť balík dokumentov s prekladom do slovenského jazyka. V prípade neúspešného absolvovania skúšky je možné skúšku opakovať.
VIAC INFORMÁCIÍ

ZÁVEREČNÉ UZNANIE DOKLADU O VZDELANÍ

Tento krok je automatický proces, v rámci ktorého ministerstvo školstva vydáva konečné rozhodnutie po podaní správy o úspešnom absolvovaní doplňujúcej skúšky.

Rozhodnutie oprávňuje lekára pracovať v zdravotníckych zariadeniach slovenského zdravotníctva ako neatestovaný lekár (teda lekár bez špecializácie).

ZAMESTNANIE

Podľa oficiálnych údajov Slovensko v súčasnosti čelí akútnemu problému nedostatku lekárov a zdravotných sestier. Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo v mediálnych zdrojoch štatistické informácie o nedostatku 5 500 lekárov a 4 000 zdravotných sestier.

Informácie o voľných pracovných miestach v slovenských zdravotníckych zariadeniach sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Najčastejšie sa však týka lekárov so slovenskou špecializáciou, prípadne o ponúkané voľné miesta pre zdravotníckych pracovníkov nie je záujem z určitých dôvodov.

POVOLENIE NA POBYT

Táto časť zahŕňa prípravu a zber dokumentov.

Predloženie dokladov sa vykonáva na oddelení polície podľa miesta registrácie pobytu na Slovensku (pre občanov bezvízových krajín) alebo na konzuláte alebo veľvyslanectve SR.

Povolenie na pobyt so zamestnaním je možné získať na dobu do 90 dní alebo do 30 dní na základe modrej karty EÚ (vysokokvalifikovaní odborníci).

LEKÁRSKA KOMORA

Podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musí byť všeobecný lekár registrovaný v Slovenskej lekárskej komore (SLK).

Na registráciu v SLK je potrebné odovzdať balík dokumentov a zaplatiť registračný poplatok.

ŠPECIALIZÁCIA

Ak máte špecializáciu a chcete ju potvrdiť na Slovensku, musíte prejsť procesom uznávania špecializácie.

Tento proces sa môže začať až po uznaní vášho diplomu v lekárskej špecializácii a potvrdení kvalifikácie (absolvovaní lekárskej skúšky).

Na uznanie špecializácie je potrebné predložiť certifikáty a ďalšie dokumenty potvrdzujúce špecializáciu. Počet rokov študijného programu v krajine špecializácie a na Slovensku sa musí zhodovať.

Špecializáciu je možné získať aj priamo na Slovensku na základe odporúčania zamestnávateľa absolvovaním vstupnej skúšky.

PREDPOKLADANÉ NÁKLADY

  • Preklad dokladov do slovenčiny (cena súdneho prekladu jednej strany - 20-25 Eur
  • Overenie originálov dokumentov u notára *
  • Lekárska skúška - 780 Eur (všeobecný lekár, zubný lekár), 200 Eur (zdravotná sestra), 1140 Eur
  • Uznávanie špecializácie - individuálne v každom odbore
  • Jazykový kurz - na výber sú bezplatné a platené kurzy na výučbu slovenského jazyka
  • Registrácia v Slovenskej lekárskej komore (SLK) - 13 eur jednorazovo a 15 eur ročne za členstvo
  • Ďalšie náklady (minimálne 300 Eur/mesiac na osobu): Ubytovanie, Stravovanie, Doprava.

*Konečná výška všetkých poplatkov závisí od počtu dokumentov, cien prekladov, poistenia a tiež poplatkov sprostredkovateľa
**Údaje sa vzťahujú na rok 2022.
PARTNERI