Project NEWS SK

Prezentácia spoločnosti med-integro na medzinárodnom stretnutí EPIM

V dňoch 29. a 30. mája 2024 sa v Bratislave uskutočnilo podujatie CENTRAL & EASTERN EUROPEAN NETWORK FOR MIGRATION & INCLUSION BRATISLAVA GATHERING organizované EPIM (European Philanthropic Initiative for Migration).

Cieľom podujatia bolo odpovedať na otázku, ako budovať inkluzívne spoločnosti v regióne a čo je potrebné pre živé a zdravé demokracie. Súčasná doba nás totiž kladie pred mnohé výzvy, ktorým musíme čeliť, a migrácia je jednou z hlavných. Len to, ako sa k nim postavíme, bude v konečnom dôsledku znamenať, či nás na konci čaká príležitosť alebo problém. Na podujatí preto zúčastnené organizácie, ktoré sa zaoberajú migráciou a následnou inkvizíciou, prezentovali svoje reálne skúsenosti a názory na túto problematiku.

Medzi základné diskutované otázky, na ktoré sa účastníci snažili nájsť odpovede, patrila otázka zmeny prístupu spoločnosti k migrantom, aby ich vnímala a hodnotila komplexne (holisticky) a nielen z hľadiska ich ekonomického prínosu alebo záťaže pre spoločnosť. Praktické otázky smerovali k spôsobu odstraňovania rôznych bariér (sociálnych, ekonomických, kultúrnych, náboženských), kde bol priestor na prezentáciu rôznych praktických riešení a návrhov.

Medzi najinšpiratívnejšie prezentácie tohtoročného podujatia patrilo predstavenie projektu Med-integro, ktorý sa realizuje s podporou EÚ v rámci programu Erasmus Plus a vystúpila s ním hlavná autorka celej koncepcie Alona Kurotová. Tento projekt je vlastne návodom na praktické riešenie pre vybranú skupinu migrantov, ktorí sú zdravotníckymi pracovníkmi. Paradoxom je, že celý náš región dlhodobo trpí nedostatkom kvalifikovaného zdravotníckeho personálu, a napriek tomu je začlenenie týchto ľudí ťažké a často úplne nezmyselne komplikované. Z nášho pohľadu je úspešné začlenenie cudzincov do našej spoločnosti možné len vtedy, ak sa tu títo ľudia budú cítiť vítaní, oceňovaní, podporovaní a rešpektovaní. Zistili sme, že potrebujeme systém integrácie alebo inklúzie pre zahraničných a vracajúcich sa zdravotníckych pracovníkov, preto vznikol projekt Med-integro. Spája 4 časti: systém relokácie, keď by zahraniční zdravotnícki pracovníci mohli byť prijatí, zamestnanci sú rešpektovaní, komunita, ktorá ich podporuje, a moduly elektronického vzdelávania, vďaka ktorým sú viac oceňovaní. Vieme, že každá časť je dôležitá, nejde len o jazyk. Je nám jasné, že tento projekt sa zaoberá len vybranou malou skupinou vysokokvalifikovaných migrantov, ale v následných diskusiách sa ukázalo, že môže byť vhodným základom a nástrojom pre systémové riešenie začlenenia oveľa širšej skupiny migrantov, a to hlavne z hľadiska nedostatku pracovných síl a starnutia populácie v našom regióne i v celej Európe.

Veríme, že práve takéto inšpiratívne podujatia nám spoločne pomôžu premeniť problém na príležitosť, a preto naše poďakovanie patrí organizátorom, ako aj všetkým účastníkom podujatia.